תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

מלא\י פרטים :

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

כללי

1. להלן התנאים והכללים לשימוש באתר האינטרנט של JCE לימודי המשך (להלן: "השימוש באתר").
2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה.
3. השימוש באתר מוצע למשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם וללא כל שינוי.
4. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית  (icon).
5. אין להציג תכנים מאתר היחידה ללימודי המשך בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
6. אין לקשר או ליצור קישור לאתר היחידה ללימודי המשך מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
7. הגלישה בחלקים מסוימים באתר וכן העלאת תכנים וקבצים מסוימים לאתר מוגבלת לאנשי סגל היחידה ללימודי המשך בלבד.
8. אין באמור בתנאי שימוש אלו בכדי לגרוע מהאמור מתקנון היחידה ללימודי המשך בכל הנוגע לחובות וזכויות התלמידים.
9. היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה הזכות לסגור את האתר וכן לשנות את מבנהו, עיצובו ותכניו ללא כל הודעה מראש.
10. היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בהודעה אשר תתפרסם באתר.

איסור על פרסום תכנים פוגעים


11. היחידה ללימודי המשך רואה חשיבות רבה בשמירת חופש הביטוי של המשתמש באתר ומשכך שולבו באתר יישומים המאפשרים משתמשים שונים להעלות לאתר תכנים וקבצים שונים.

המשתמש באתר מתחייב כי במסגרת חופש ביטוי זה לא יפעל בניגוד לכל דין ו/או באופן אשר יש בו כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המשתמש שלא לפרסם את התכנים הבאים (להלן יכונו תכנים אלו: "תכנים פוגעים") -תכנים אשר יש בהם בכדי לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות ואחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים (אגד זכויות בלעדי מוגדר שנועד לאפשר לבעל הזכות למנוע שימוש לא מורשה ביצירתו ללא הרשאתו), סימני מסחר וכן זכויות קניין רוחני; תכנים פורנוגראפיים ו/או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המהווים לשון הרע על אדם ו/או על תאגיד; תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם; תכנים האסורים בפרסום על פי חוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי; תכנים אשר ידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי; כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר המכללה בפרט;

זכות היחידה ללימודי המשך להגבלת תכנים ושינוים

13. מבלי לפגוע באמור לעיל, היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה הזכות להגביל את התכנים המועלים על ידי המשתמש לאתר וזאת על מנת למנוע פרסום תכנים פוגעים כהגדרתם לעיל.
14. ידוע למשתמש כי היחידה ללימודי המשך רשאית לערוך /ואו לתקן ו/או לשכתב ו/או למחוק ו/או למנוע פרסום ביחס לכל תוכן ו/או מידע המועלה על ידי המשתמש לאתר, לרבות בפורום גולשים, על פי שיקול דעתה של המכללה, במקרה ויש בפרסום התוכן הנ"ל משום פרסום תוכן פוגעני ו/או באם סברה המכללה כי פרסום התכנים הנ"ל אינו הולם את תכני האתר, וזאת ללא כל הודעה מראש.

הגבלת אחריות היחידה ללימודי המשך 

15. היחידה ללימודי המשך אינה אחראית לתכנים המועלים באתר על ידי משתמשי האתר, לרבות התוכן המופיע בפורום הגולשים באתר, ולא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים אלו. היחידה ללימודי המשך לא תישא בכל אחריות ביחס לכל מידע הנוגע ו/או הנובע מהקישוריות (באנרים, לינקים) המצויים באתר.
16. היחידה ללימודי המשך אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום גולשים.
17. התכנים המפורסמים על ידי המשתמשים השונים באתר, לרבות תלמידי היחידה או אנשי צוותה, אינם מבטאים את עמדת היחידה ללימודי המשך.
18. באם נתקל המשתמש במסגרת גלישתו באתר בתכנים אשר לטעמו פוגעים בזכויות המוקנות לו על פי דין הנו מתבקש לפנות ליחידה ללימודי המשך באי-מייל: unit@jce.ac.il או בפקס 02-6591811, בצירוף פירוט מלא וזאת לשם בדיקת טענותיו לגופן.
19. תכנים אשר נמסרו על ידי המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל משתמשי האינטרנט. היחידה ללימודי המשך לא תשא בכל אחריות ביחס לתוצאות אפשריות של פרסום תכנים אלו על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב לשפות את היחידה ללימודי המשך  בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה בשל פרסום תכנים אשר הועלו על ידי המשתמש לאתר.
20. ידוע ומוסכם על המשתמש כי כל חומר ו/או מידע שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש באתר נעשה על אחריותו בלבד וכי הוא  אחראי בלעדית לכל נזק שייגרם למערכת המחשוב שלו או לכל איבוד מידע שנובע מהורדת חומר/מידע כנ"ל.
21. היחידה ללימודי המשך תפעל לאבטחת התכנים המועלים על ידי המשתמש לאתר. עם זאת היחידה ללימודי המשך אינה נוטלת על עצמה כל אחריות למחיקה או לכישלון באחסון, קבלה, שיגור או תזמון של התכנים המועלים על ידי המשתמש לאתר. היחידה ללימודי המשך לא תהא אחראית כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ביחס לחדירות בלתי מורשות ו/או שימושים בלתי מורשים של צדדים שלישיים ביחס לתכנים המועלים במסגרת האתר.

הצהרת פרטיות

22. היחידה ללימודי המשך תפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ביחס לפרטיו האישיים של המשתמש ואופן שימושו השוטף באתר. עם זאת מאשר המשתמש ליחידה ללימודי המשך להשתמש במידע הנ"ל ולפרסמו באם התכנים אשר הועלו  על ידי המשתמש לאתר אינם חוקיים, פרטי המשתמש ו/או התכנים אשר הועלו על ידי המשתמש לאתר קשורים ו/או נוגעים להליכים  משפטיים של רשות מוסכמת ו/או צד שלישי כלשהו ו/או באם חשיפת התכנים והפרטים נדרשים לצורך שמירת אינטרסים לגיטימיים של מכללה ו/או צד שלישי כלשהו.

קניין רוחני

23. עצם העלאת תכנים לפרסום על ידי המשתמש באתר מקנה המשתמש ליחידה ללימודי המשך את הזכות, ללא כל תמורה מצדה, להציג, לפרסם ולשכפל את המידע המועלה על ידו לאתר לפי שיקול דעתה.
24. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מסוג כלשהו בקשר לכל פרסום, תוכן, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר המתפרסם באתר שייך באופן בלעדי ליחידה ללימודי המשך, או של צד שלישי שהרשה ליחידה ללימודי המשך להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, לשנות, לעבד, ליצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, או לעשות כל שימוש, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי, בכל הנ"ל, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של היחידה ללימודי המשך. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר בהסכמת היחידה ללימודי המשך.

25. במסירת תכנים לפרסום המשתמש מקנה ליחידה ללימודי המשך רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ,לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר זה ובמדיות  אחרות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים.

לייעוץ לימודים אישי מלאו פרטיכם

צור איתנו קשר »

אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מהמכללה